DAROWIZNY
 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

  1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,

  2. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,

  3. dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym,

  4. dochodów z zbiórek, kwest i imprez publicznych,

  5. grantów,

  6. odsetek i depozytów bankowych,

  7. dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,

  8. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,

 2. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy. W sprawach darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami składa Zarząd Fundacji zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w § 6 ust. 4 Statutu.

 3. Fundacja zachowuje sobie prawo, aby środki pozyskane z darowizn, odpisów, powierzonych środków kapitałowych,
  a także, po zbyciu rzeczy materialnych należących do fundacji, jak również powierzonych jej do wykorzystania,
  z uzyskanego przychodu może przeznaczyć na innego rodzaju cele fundacji, np. fundusz rezerwowy.

Wpłaty należy dokonywać na konto fundacji:

SBR nr. 84876900020391425420000010