Ku lepszej przyszłości

 

belka_ok.jpg

 

 

 

 

 

 

  „Ku lepszej przyszłości”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY

DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

PIORYTET INWESTYCYJNY 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu:

 

Celem głównym jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 10 osób (4K,6M) zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze

w województwie podlaskim poprzez udział w poradnictwie zawodowym i psychologicznym, szkoleniach i stażach zawodowych

w okresie do końca II 2020 r.

Oferta projektu:

1. AKTYWNA REKRUTACJA

2. KONTRAKT SOCJALNY

a) Kontrakt socjalny dla 100% uczestników/czek projektu

3. COACHING PSYCHOLOGICZNY/DORADZTWO ZAWODOWE 

a) Indywidualne poradnictwo zawodowe,

b) Indywidualne poradnictwo psychologiczne. 

4. SZKOLENIA ZAWODOWE

a) Szkolenia zawodowe zgodne z IPD

5. STAŻE ZAWODOWE

a) Staże zawodowe – 3 miesięczne staże zawodowe dla 7 uczestników/czek projektu 

 

Grupa docelowa:

 

Grupę docelową stanowić będzie 10 osób (4K,6M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

które uczą się i zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze LGD Tygiel Dolny Bugu tj.

Gmina wiejska Siemiatycze w województwie podlaskim. W grupie docelowej znajdą się osoby bierne zawodowo lub nie poszukujące pracy.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie

wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność

do udziału w projekcie: osobiście, skanem na e-mail lub faxem. 

 

Kryteria formalne:

a) zamieszkanie na terenie wiejskiej Gminy Siemiatycze,

b) przynależność do grupy docelowej.

 

Kryteria pierwszeństwa:

a) osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ): + 15 pkt,

b) osoby długotrwale bezrobotne: +10 pkt,

c) osoby dotknięte więcej niż 1 czynnikiem dyskryminacji określonym w art.7 ustawy o pomocy społecznej: +10 pkt,

d) mężczyźni: + 5 pkt.

Termin naboru:

II 2019 r. – XI 2019 r.

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie 01.02.2019 r. – 29. 02.2020 r.


Efekty projektu:

a) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 4K, 6M = 10 osób;

b) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 0K, 0M = 2 osoby;

c) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu

(łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 0K, 0M = 1 osoba;

d) Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu – 0K, 0M = 5 osób.

 

Biuro projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

17-300 Siemiatycze 

ul. Tadeusza Kościuszki 88

Tel. 85  730 54 35 

email: gops.siemiatycze@o2.pl

 

 

 

Wartość dofinansowania z UE: 103 373,49 zł

 

 

 

 

DOKUMENTY DO POBARANIA: 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie o spełnianiu wymogów kwalifikujących

Oświadczenie PO PŻ

plakat A3 

 

 

 

plakat_9_1.jpg