SZKOŁA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI

 

belka.jpg

 

 

 

 

 

„Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej − Szkołą Kluczowych Kompetencji”

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja

PODDZIAŁANIA 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej 
w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

Cel główny projektu:

Wzrost kompetencji kluczowych i rozwój kreatywności wśród 48 uczniów (30 chłopców i 18 dziewczynek) ze Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, doradztwie edukacyjno−zawodowym oraz wycieczkach edukacyjnych 
do końca VI 2018.

Cel szczegółowy projektu:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli (2 kobiet) w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym i uczniem o SPE w ramach studiów podyplomowych, a także wyposażenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej do końca VII 2018.

Oferta projektu:

1.      DROGA DO PRZYSZŁOŚCI - ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW 
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROŚNI DOLNEJ

a)      Myślę i liczę − zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne (64 godziny);

b)      English is cool, English is fun, English is for everyone! (64 godziny).

 

2.      DROGA DO KREATYWNOŚCI  - ROZWIJAMY POSTAWY I UMIEJĘTNOSCI UCZNIÓW 
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROŚNI DOLNEJ

a)      Rozwijamy uzdolnienia − Cyfrowa edycja dźwięku i obrazu (obróbka i przetwarzanie) (64 godziny);

b)      Warsztaty doradczo−edukacyjne dla uczniów kl. VII (24 godziny warsztatów 
+ 18 godzin indywidualnych porad);

c)      Twórcze umysły − zajęcia rozwijające kreatywność (42 godziny).

 

3.      DROGA DO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROŚNI DOLNEJ

a)      Studia podyplomowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej.

4.      DROGA DO EKSPERYMENTU - OBSERWACJE, DOŚWIADCZENIA

a)      Z małej szkoły w wielki świat − mali badacze przyrody (64 godziny);

b)      Wycieczki edukacyjne dla uczniów SP w Turośni Dolnej (2 wycieczki).

 

5.      DROGA DO INDYWIDUALIZACJI

a)      Aktywizujące zabawy i gry dla dzieci autystycznych (32 godziny);

b)      Mała akademia zdrowego ucznia − Zdrowy jak dąb (64 godziny);

c)      Chcę lepiej czytać i pisać − zajęcia dla uczniów z SPE (64 godziny);

d)      Zajęcia logopedyczne dla uczniów z SPE (64 godziny);

e)      Ładnie piszę − kraina kaligrafii (64 godziny).

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowić będą uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej 
im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej. Projekt obejmie swym bezpośrednim oddziaływaniem liczbę 48 uczniów w wieku 7 − 13 lat, co stanowi 100% uczniów. Grupę tą stanowi 
30 chłopców i 18 dziewczynek, zgodnie z poniższym podziałem obrazującym stan uczniów 
w roku szkolnym 2017/2018:

-        klasa I − 4 uczniów (4 chłopaków),

-        klasa II − brak klasy II w roku szkolnym 2017/2018,

-        klasa III − 8uczniów (4 chłopaków, 4 dziewczynki),

-        klasa IV −11 uczniów (4 chłopaków, 7 dziewczynek),

-        klasa V − 10 uczniów (8 chłopaków, 2 dziewczynki),

-        klasa VI − 6 uczniów (4 chłopaków, 2 dziewczynki),

-        klasa VII – 9 uczniów (6 chłopaków, 3 dziewczynki).

Wszyscy uczniowie i nauczyciele, objęci wsparciem, zamieszkują na terenie wiejskim.

Rekrutacja:

Zgłoszenie do Projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularzy rekrutacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z dokumentem potwierdzających kwalifikowalność oraz dostarczenie ich osobiście lub e−mailem szkolnemu koordynatorowi - pani Elżbiecie Puścian, w wyznaczonym terminie od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.

 

Kryteria formalne:

-        uczeń SP w Turośni Dolnej; weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki,

-        nauczyciel: zatrudnienie w SP w Turośni Dolnej; weryfikacja: zaświadczenie 
o zatrudnieniu.

 

Kryteria pierwszeństwa:

-        uczniowie z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi +10pkt,

-        uczniowie o niskich dochodach, kwalifikujący się do objęcia wsparciem ośrodka pomocy społecznej +9pkt,

-        uczniowie z problemami w nauce +5pkt.

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie od: 2017.09.01 do: 2018.07.31.

 

Efekty projektu:

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 48

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 2

 

Biuro projektu:

Fundacja Pro Anima
ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
tel. 856671282, fax. 857331056,

e-mail: turosndolna@proanima.pl
www.proanima.pl

 

 

Wartość dofinansowania z UE: 128 106,23 zł

 

 Do pobrania:

  REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA dla nauczyciela

  KARTA ZGŁOSZENIOWA dla ucznia

Opinia wychowawcy - problemy w nauce

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie rodzica o niskich dochodach

Protokół dla osób niepełnosprawnych 

Protokół objęcia pomocą OPS