KOMPAS ZATRUDNIENIA

 

 

belka.jpg

 
 
 

 

 

„Kompas zatrudnienia”

Projekt „Kompas zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 50 Uczestników projektu (30 Kobiet, 20 Mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie  województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy pomocy wykorzystania instrumentów aktywnej integracji  (między innymi kontrakt socjalny, coaching, doradztwo, szkolenia i staże zawodowe) do końca maja 2021 roku.

Oferta projektu:

 

1.   Stworzenie ścieżki wsparcia dla uczestników projektów:

-       Stworzenie umów na wzór kontraktu socjalnego oraz ścieżek reintegracji.

2.   Aktywna integracja o charakterze społecznym:

-       Poradnictwo prawne: średnio 5 godzin na Uczestnika/czkę projektu,

-       Opieka nad Uczestnikami Projektu biorącymi udział w Projekcie – praca metodą mentoringu: dla Uczestników/czek projektu,

-       Coaching indywidualny – spotkania z psychologiem: średnio 15 godzin na Uczestnika/czkę projektu do wykorzystania przez cały okres udziału w projekcie.

3.   Aktywna integracja o charakterze zawodowym:

-       Indywidualne poradnictwo zawodowe: 6 godzin na Uczestnika/-czkę projektu,

-       Szkolenia zawodowe – zgodnie z Indywidualnym Planem Działania,

-       3-miesięczne staże zawodowe,

-       Pośrednictwo pracy.

 

 

 

Grupa docelowa:

        Grupę docelową stanowić będzie łącznie 50 osób (minimum 30 Kobiet, maksymalnie 20 mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja:

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego.

        Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona będzie z największą intensywnością w I-III miesiącu realizacji projektu i potrwa do XII 2020 roku.

Aplikowanie do projektu możliwe będzie poprzez następujące formy:

·       spotkanie z przedstawicielem wnioskodawcy w ramach aktywnej rekrutacji,

·       e-mailem na adres wskazany w ulotkach/plakatach,

·       dostarczenie dokumentów do biura Projektu i spotkanie z pracownikiem Wnioskodawcy,

·       przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą.

 

 

Okres trwania rekrutacji: IX 2019 r. – XII 2020 r.

 

Termin naboru: IX 2019 r. – XII 2020 r.

E-mail projektu: projekt@aktywna-integracja.pl

Kryteria formalne:

·       osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego (weryfikacja: wgląd do danych osobowych),

·       osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Kryteria premiujące:

·        Osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (weryfikacja: zaświadczenie uczestnika projektu): + 15pkt,

·        Osoby/rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (weryfikacja: zaświadczenie uczestnika projektu): + 15 pkt,

·        Osoby z wykształceniem do ISCED 3 (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): +5 pkt,

·        Osoby zamieszkujące tereny wiejskie (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): + 5 pkt,

·        Osoby w wieku 18-30 lat (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): +5 pkt,

·        Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (weryfikacja: orzeczenie lekarskie): +15 pkt,

·        Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (weryfikacja: orzeczenie lekarskie): + 15 pkt.

Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się. W przypadku osób, które uzyskają taką samą liczbę punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Okres realizacji:

Projekt realizowany w okresie: 01.09.2019 r. – 31.05.2021 r.Efekty projektu:

·        Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu – 16 osób,

·        Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 18 osób.

·        Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z osobami pracującymi na własny rachunek – 6 osób).

·        Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 20 osób).

 

 

 

 

Lider:

Open Education Group Sp. z o.o.
ul.
Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 869 11 69
e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

 

Partner:

Fundacja Pro Anima
ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
tel. 85 667 12 82
e-mail: projekt@aktywna-integracja.plWartość dofinansowania z UE: 1 444 403,14