Młodzi i Skuteczni
 
 
belka_copy.jpg
 
 
 

 

 

 

 

Młodzi i skuteczni w Podlaskim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowany dla osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy dla działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych (zgodnych z klasyfikacją ESCO) przez minimum 72 uczestników projektu (30 kobiet, 42 mężczyzn) poprzez udział w zaplanowanym w ramach projektu wsparciu (m.in. Kuźnia wolontariatu, nauki, zarządzania projektami) w okresie do końca VII 2020 r.

Oferta projektu:

Zadanie nr 1 - Kuźnia integracji - Wyjazd szkoleniowy;

Zadanie nr 2 - Kuźnia wolontariatu dla 16 osób, w tym m.in. kurs przewodnikowski, szkolenia wzmacniające kompetencje społeczne, wolontariat w strukturach ZHP, etc.;

Zadanie nr 3 - Kuźnia nauki dla 16 osób, w tym m.in. warsztaty w teatrze dramatycznym, pomoc przy organizowaniu FESTIWALU SZTUK DAWNYCH;

Zadanie nr 4 - Kuźnia zarządzania projektami dla 32 osób, w tym m.in. cykl warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania projektami i kompetencjami społecznymi;

Zadanie nr 5 - Kuźnia umiejętności społecznych dla 16 z osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. szkolenia oraz warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i pracy w grupie, uczestniczenie w meczu Jagielloni, a także spotkanie z piłkarzami.

 

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowić będzie 80 osób młodych, w tym minimum 16 osób  z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy, zgodnie z przeprowadzoną przez przystąpieniem do projektu weryfikacją wstępną. Minimum 40% grupy docelowej (minimum 32 uczestników projektu) stanowić będą osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji-rozumianego jako 2 ostatnie lata edukacji na danym etapie.

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona w dwóch etapach/edycjach. W każdej edycji projektu weźmie udział średnio 40 osób. Nabór do I edycji Kuźni IX-X 2018 r./II edycja VII-IX 2019 r. W przypadku osób z niepełnosprawnościami rekrutacja docelowo skierowana do uczniów Zespołu Szkół nr 16.

Możliwość przystąpienia do projektu:

- poprzez stronę www (formularz elektroniczny umożliwiający załączenie załączników),

- osobiście w biurze projektu/oddziale biura projektu w ZHP,

- pocztą na adres biura projektu.

Kryteria formalne:

- osoby w wieku 15-29 lat, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju;

- zamieszkiwanie, praca lub nauka na terenie województwa podlaskiego - oświadczenie lub zaświadczenie.

Kryteria premiujące:

- Mężczyźni (+10 pkt.);

- Osoby uczące się w ostatnich latach edukacji (+8 pkt.);

- Osoby z niepełnosprawnościami (+5 pkt.).

Na etapie rekrutacji każdy uczestnik projektu zakwalifikowany do udziału w projekcie przejdzie wstępną ocenę kompetencji społecznych w formie a) weryfikacji wewnętrznej (samoocena odbiorcy oraz ocena dokonana przez opiekuna w ramach projektu) oraz b) weryfikacji zewnętrznej (test psychometryczny wykonany przez niezależnego psychologa).

Każdy uczestnik projektu na podstawie wstępnej oceny kompetencji społecznych przeprowadzonej na etapie rekrutacji przypisywany będzie do zadania. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wpływania na to w jakim zadaniu będą brać udział.

Okres realizacji:

01.09.2018 – 31.07.2020

Efekty projektu:

Liczba osób młodych poniżej 30 lat, które podniosły kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy: 72.

Wartość dofinansowania z UE: 363 077,40 zł

Załączniki do pobrania:

(Regulamin , formularz rekrutacyjnykwestionariusz samooceny Iklauzula informacyjna )

Biuro projektu:

Fundacja Pro Anima

ul. Jagienki 4, 15–480 Białystok

tel. 85 667-12-82

e-mail: biuro@proanima.pl

www.proanima.pl