Projekty aktualne

 • Centrum 60+ CZYNNI AKTYWNIE – wolontariat i opieka nad starszymi –Edycja II
  • Projekt „Centrum 60+ CZYNNI AKTYWNIE – wolontariat i opieka nad starszymi –Edycja II” zrealizowany w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020

    

   EDYCJA 2020 w ramach

   Priorytetu IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

   Numer i nazwa kierunku działania

   4. Rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych, sportowych i turystycznych

    

   Cel główny projektu:

   Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia wśród 82 osób w wieku 60+  zamieszkałych na terenie powiatu białostockiego, powiatu bielskiego, powiatu hajnowskiego oraz miasta Białystok w województwie podlaskim dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną w okresie do końca 2020 r.

    

   Oferta projektu:

   1. CENTRUM 60+ CZYNNI AKTYWNIE – wolontariat i opieka nad osobami starszymi
   2. 60+PEŁNA KULTURA
   3. 60+AKTYWNY WYPOCZYNEK

    

   Grupa docelowa:

   Grupę docelową (GD) projektu stanowić będzie 87 osób (max.75 kobiet i min. 12 mężczyzn), w tym 82 osoby w wieku 60+ zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu białostockiego, miasta Białystok oraz powiatów bielskiego i hajnowskiego w województwie podlaskim.

    

   Rekrutacja:

   Rekrutacja jest skierowana wyłącznie do mieszkańców powiatów: Białystok (grodzki i ziemski), bielskiego, hajnowskiego – kobiet i mężczyzn 82 osób w wieku 60+ oraz 5 osób w wieku do 60 r.ż.

    

   Kryteria formalne rekrutacji:

   -zamieszkiwanie zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatów: białostockiego, m.Białystok, bielskiego lub hajnowskiego (weryfikacja: oświadczenie);

   – wiek (weryfikacja: PESEL) – dotyczy 82 uczestników w wieku 60+

    

   Kryteria pierwszeństwa rekrutacji (podział pkt.):

   1) Wolontariusze 60+: dla osób chętnych (dobrowolne oświadczenie o chęci bycia wolontariuszem oraz deklaracja udziału w szkoleniach dla wolontariuszy).

   2) Bezrobotni 60+: poszukujący pracy lub nieaktywni zawodowo 60+; preferowane są osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy +10 pkt. – weryfikacja oświadczenie lub zaświadczenie z PUP

   3) Bezrobotni 60-: posiadanie kwalifikacji do sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi (weryfikacja: zaświadczenie o ukończonym szkoleniu / referencje / kopie umów na świadczenie usług opiekuńczych)

   4) Potrzebujący 60+, osoby o ograniczonej samodzielności 60+:

   1. a) osoby niepełnosprawne biologicznie, przewlekle chore lub z orzeczeniem o niepełnosprawności + 10 pkt. (weryfikacja: oświadczenie)
   2. b) osoby samotne zamieszkujące w szczególności tereny miast+10 pkt. (jak wynika z diagnozy grupy docelowej, większa liczba os.samotnych znajduje się na terenach miejskich)

   5) Kulturalni 60+:

   1. a) osoby samotne + 10 pkt. (weryfikacja: oświadczenie)
   2. b) osoby zamieszkujące tereny wiejskie powiatu hajnowskiego i bielskiego + 7 pkt. (weryfikacja: oświadczenie)
   3. c) osoby nie uczestniczące w roku 2019 we wsparciu w ramach projektów finansowanych ze środków ASOS, +5 pkt. (weryfikacja: oświadczenie).

    

   Okres realizacji:

   od 2020-04-01 do 2020-12-31

    

   Biuro projektu:

   Fundacja Pro Anima

   Jagienki 4, 15-480 Białystok

   Tel: 085 667-12-82

    

 • Młodzi i skuteczni w Podlaskim
  • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany dla osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy dla działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

   Cel główny projektu:

   Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności społecznych (zgodnych z klasyfikacją ESCO) przez minimum 72 uczestników projektu (30 kobiet, 42 mężczyzn) poprzez udział w zaplanowanym w ramach projektu wsparciu (m.in. Kuźnia wolontariatu, nauki, zarządzania projektami) w okresie do końca VII 2020 r.

   Oferta projektu:

   Zadanie nr 1 – Kuźnia integracji – Wyjazd szkoleniowy;

   Zadanie nr 2 – Kuźnia wolontariatu dla 16 osób, w tym m.in. kurs przewodnikowski, szkolenia wzmacniające kompetencje społeczne, wolontariat w strukturach ZHP, etc.;

   Zadanie nr 3 – Kuźnia nauki dla 16 osób, w tym m.in. warsztaty w teatrze dramatycznym, pomoc przy organizowaniu FESTIWALU SZTUK DAWNYCH;

   Zadanie nr 4 – Kuźnia zarządzania projektami dla 32 osób, w tym m.in. cykl warsztatów i szkoleń z zakresu zarządzania projektami i kompetencjami społecznymi;

   Zadanie nr 5 – Kuźnia umiejętności społecznych dla 16 z osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. szkolenia oraz warsztaty z zakresu kompetencji społecznych i pracy w grupie, uczestniczenie w meczu Jagielloni, a także spotkanie z piłkarzami.

    

   Grupa docelowa:

   Grupę docelową projektu stanowić będzie 80 osób młodych, w tym minimum 16 osób  z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy, zgodnie z przeprowadzoną przez przystąpieniem do projektu weryfikacją wstępną. Minimum 40% grupy docelowej (minimum 32 uczestników projektu) stanowić będą osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji-rozumianego jako 2 ostatnie lata edukacji na danym etapie.

   Rekrutacja:

   Rekrutacja do projektu będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona w dwóch etapach/edycjach. W każdej edycji projektu weźmie udział średnio 40 osób. Nabór do I edycji Kuźni IX-X 2018 r./II edycja VII-IX 2019 r. W przypadku osób z niepełnosprawnościami rekrutacja docelowo skierowana do uczniów Zespołu Szkół nr 16.

   Możliwość przystąpienia do projektu:

   – poprzez stronę www (formularz elektroniczny umożliwiający załączenie załączników),

   – osobiście w biurze projektu/oddziale biura projektu w ZHP,

   – pocztą na adres biura projektu.

   Kryteria formalne:

   – osoby w wieku 15-29 lat, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju;

   – zamieszkiwanie, praca lub nauka na terenie województwa podlaskiego – oświadczenie lub zaświadczenie.

   Kryteria premiujące:

   – Mężczyźni (+10 pkt.);

   – Osoby uczące się w ostatnich latach edukacji (+8 pkt.);

   – Osoby z niepełnosprawnościami (+5 pkt.).

   Na etapie rekrutacji każdy uczestnik projektu zakwalifikowany do udziału w projekcie przejdzie wstępną ocenę kompetencji społecznych w formie a) weryfikacji wewnętrznej (samoocena odbiorcy oraz ocena dokonana przez opiekuna w ramach projektu) oraz b) weryfikacji zewnętrznej (test psychometryczny wykonany przez niezależnego psychologa).

   Każdy uczestnik projektu na podstawie wstępnej oceny kompetencji społecznych przeprowadzonej na etapie rekrutacji przypisywany będzie do zadania. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość wpływania na to w jakim zadaniu będą brać udział.

   Okres realizacji:

   01.09.2018 – 31.07.2020

   Efekty projektu:

   Liczba osób młodych poniżej 30 lat, które podniosły kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy: 72.

   Wartość dofinansowania z UE: 363 077,40 zł

   Załączniki:

   (Regulamin, formularz rekrutacyjny, kwestionariusz samooceny I, klauzula informacyjna)

   Biuro projektu:

   Fundacja Pro Anima

   1. Jagienki 4, 15–480 Białystok

   tel. 85 667-12-82

   e-mail: biuro@proanima.pl

   www.proanima.pl

   http://mlodzi-skuteczni.pl/

 • Kompas zatrudnienia
  • „Kompas zatrudnienia”

   Projekt „Kompas zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

   Cel główny projektu:

   Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowej 50 Uczestników projektu (30 Kobiet, 20 Mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie  województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy pomocy wykorzystania instrumentów aktywnej integracji  (między innymi kontrakt socjalny, coaching, doradztwo, szkolenia i staże zawodowe) do końca maja 2021 roku.

   Oferta projektu:

    

   1. Stworzenie ścieżki wsparcia dla uczestników projektów:
   • Stworzenie umów na wzór kontraktu socjalnego oraz ścieżek reintegracji.
   1. Aktywna integracja o charakterze społecznym:
   • Poradnictwo prawne: średnio 5 godzin na Uczestnika/czkę projektu,
   • Opieka nad Uczestnikami Projektu biorącymi udział w Projekcie – praca metodą mentoringu: dla Uczestników/czek projektu,
   • Coaching indywidualny – spotkania z psychologiem: średnio 15 godzin na Uczestnika/czkę projektu do wykorzystania przez cały okres udziału w projekcie.
   1. Aktywna integracja o charakterze zawodowym:
   • Indywidualne poradnictwo zawodowe: 6 godzin na Uczestnika/-czkę projektu,
   • Szkolenia zawodowe – zgodnie z Indywidualnym Planem Działania,
   • 3-miesięczne staże zawodowe,
   • Pośrednictwo pracy.

    

    

    

   Grupa docelowa:

   Grupę docelową stanowić będzie łącznie 50 osób (minimum 30 Kobiet, maksymalnie 20 mężczyzn) uczących się, pracujących lub zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

   Rekrutacja:

   Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona na terenie województwa podlaskiego.

   Rekrutacja realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno–promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby potencjalnych uczestników projektu przy zachowaniu równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona będzie z największą intensywnością w I-III miesiącu realizacji projektu i potrwa do XII 2020 roku.

   Aplikowanie do projektu możliwe będzie poprzez następujące formy:

   • spotkanie z przedstawicielem wnioskodawcy w ramach aktywnej rekrutacji,
   • e-mailem na adres wskazany w ulotkach/plakatach,
   • dostarczenie dokumentów do biura Projektu i spotkanie z pracownikiem Wnioskodawcy,
   • przesłanie dokumentów rekrutacyjnych pocztą.

    

    

   Okres trwania rekrutacji: IX 2019 r. – XII 2020 r.

    

   Termin naboru: IX 2019 r. – XII 2020 r.

   E-mail projektu: projekt@aktywna-integracja.pl

   Kryteria formalne:

   • osoba ucząca się, pracująca lub zamieszkująca zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa podlaskiego (weryfikacja: wgląd do danych osobowych),
   • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

    

   Kryteria premiujące:

   • Osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (weryfikacja: zaświadczenie uczestnika projektu): + 15pkt,
   • Osoby/rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (weryfikacja: zaświadczenie uczestnika projektu): + 15 pkt,
   • Osoby z wykształceniem do ISCED 3 (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): +5 pkt,
   • Osoby zamieszkujące tereny wiejskie (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): + 5 pkt,
   • Osoby w wieku 18-30 lat (weryfikacja: oświadczenie uczestnika projektu): +5 pkt,
   • Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (weryfikacja: orzeczenie lekarskie): +15 pkt,
   • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (weryfikacja: orzeczenie lekarskie): + 15 pkt.

   Punkty w ramach kryteriów premiujących sumują się. W przypadku osób, które uzyskają taką samą liczbę punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

    

   Okres realizacji:

   Projekt realizowany w okresie: 01.09.2019 r. – 31.05.2021 r.

   Efekty projektu:

   • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu projektu – 16 osób,
   • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 18 osób.
   • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z osobami pracującymi na własny rachunek – 6 osób).
   • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 20 osób).

    

    

   Lider:

   Open Education Group Sp. z o.o.
   ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
   tel. 85 869 11 69
   e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

    

   Partner:

   Fundacja Pro Anima
   ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
   tel. 85 667 12 82
   e-mail: projekt@aktywna-integracja.pl

    

   Wartość dofinansowania z UE: 1 444 403,14

    

 • Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce 2
  • „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce 2”

    

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

   OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY

   Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

   Priorytet Inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

   Wartość dofinansowania z UE: 141 570,53 zł

    

   Cel główny projektu:

   Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej prze 10 (5K, 5M) mieszkańców Gminy Milejczyce (powiat siemiatycki, woj. podlaskie, teren LSR LGD Tygiel Doliny Bugu) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji (m.in. kontrakt socjalny, doradztwo, szkolenia zawodowe, staże) w ramach Programu Aktywności Lokalnej do 31.03.2021 r.

    

   Oferta projektu:

   1. Aktywna integracja społeczna uczestników i uczestniczek projektu:
   • Doradztwo psychologiczne − coaching indywidualny – 4 godz. /os.,
   • Indywidualne stworzenie kontraktu socjalnego – 8 godz./os. (100% uczestników projektu).
   1. Aktywna integracja zawodowa – doradztwo zawodowe:
   • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 100% uczestników projektu.
   1. Aktywna integracja zawodowa – szkolenia zawodowe:
   • Szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji bądź nabycia kompetencji:
   • szkolenie ogrodnik terenów zielonych – 80 godz. (10 uczestników projektu),
   • kurs prawo jazdy kat. B – 61 godz. (5 uczestników projektu).
   1. Staże zawodowe:
   • 3-miesięczne staże zawodowe dla 100 % uczestników projektu – 155 godz./m-c.

    

   Grupa docelowa:

   Grupę docelową stanowić będzie 10 mieszkańców województwa podlaskiego (Gmina Milejczyce) w wieku powyżej 18 roku – zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uczą się lub zamieszkują na obszarze LGD Tygiel Doliny Bugu tj. Gmina Milejczyce w woj. podlaskim.  W grupie docelowej znajdą się osoby bierne zawodowo lub nie poszukujące pracy.

    

   Rekrutacja:

   Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, z zastrzeżeniem, że będzie skierowana wyłącznie do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach. Realizowana będzie
   w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno−promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób, przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona będzie z największym natężeniem w I i II miesiącu realizacji projektu.

   Termin naboru:

   2020.03.01 – 2020.10.31

    

   Okres realizacji:

   Projekt realizowany w okresie 2020.03.01 – 2021.03.31

    

    

   Kryteria formalne:

   • zamieszkanie na terenie realizacji projektu tzn. w rozumieniu KC na obszarze LGD Tygiel Doliny Bugu tj. Gmina Milejczyce w woj. podlaskim (weryfikacja na podstawie zaświadczenia lub oświadczenia);
   • potwierdzenie przynależności do grupy docelowej tj. osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja- wgląd do dokumentacji klienta);
   • wiek powyżej 18 lat ( weryfikacja na podstawie numeru PESEL).

    

   Kryteria premiujące:

   • osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ): + 10 pkt (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
   • osoby długotrwale bezrobotne: + 8 pkt (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
   • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 „Wytycznych dotyczących wykluczenia społecznego…”: + 8 pkt (weryfikacja na podstawie wglądu do dokumentów uczestnika);
   • osoby powyżej 50 roku życia: + 8 pkt (weryfikacja na podstawie numeru PESEL);
   • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności: + 5 pkt (weryfikacja na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia);
   • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym osoby niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych): + 5 pkt (weryfikacja na podstawie oświadczenia lub zaświadczenia).

    

   Efekty projektu:

   Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 10;

   Liczba osób, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 6;

   Liczba osób, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 4;

   Liczba osób, zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek): 4.

    

    

   Lider projektu:                                                       Partner projektu/Biuro projektu:            Realizator projektu:                     

   Fundacja PRO ANIMA                                          Gmina Milejczyce                                            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok                        ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce                 ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce
   tel. 85 667-12-82                                                   tel. 85 657-90-70                                            tel. 85 657-90-68
   e-mail: milejczyce@proanima.pl                    e-mail: gmina@milejczyce.pl                     e-mail: gopsmilejczyce@wp.pl

    

   Pliki do pobrania:

    

    

Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content