Projekty aktualne

 • Rozwój Szkoły Podstawowej w Jaświłach – mali specjaliści
  • Projekt „Rozwój Szkoły Podstawowej w Jaświłach – mali specjaliści” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY, DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, PIORYTET INWESTYCYJNY 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

    

   Cel główny projektu:

   Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i  uniwersalnych przez min. 63 uczniów (32K, 31M) ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach, podniesienie kompetencji przez min. 10 nauczycieli (9K, 1M) ze Szkoły Podstawowej, a także doposażenie pracowni komputerowej i przedmiotowych w okresie do końca VI 2021 r.

    

   Oferta projektu:

   1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy, w tym:
    1. Kreatywne zajęcia kształtujące umiejętność uczenia się,
    2. Warsztaty muzyczne kształtujące umiejętności uniwersalne uczniów ze SP w Jaświłach,
    3. Nowoczesne i innowacyjne zajęcia TIK ukierunkowane na zawody przyszłości wraz z doposażeniem pracowni komputerowej
     i przedmiotowych,
    4. Zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych,
    5. Zajęcia przyrodnicze metodą eksperymentu,
    6. Zajęcia matematyczne metodą eksperymentu.
   2. Wsparcie specjalistyczne, w tym:
    1. Zajęcia logopedyczne,
    2. Zajęcia emocjonalno-społeczne.
   3. Wzbudzanie zainteresowań i wyobraźni uczniów – zajęcia poza szkołą, w tym:
    1. Wycieczka do Wigierskiego Parku Narodowego.
   4. Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, w tym:
    1. Szkolenie dla nauczycieli – realizacja zajęć za pomocą metody eksperymentu.

    

   Grupa docelowa:

   Grupę docelową Projektu stanowić będzie łącznie 70 (35 dziewczynek, 35 chłopców) uczniów z klas I-IV oraz 11 nauczycieli (9K, 2M) ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja
   w Jaświłach, którzy zamieszkują zgodnie z Kodeksem Cywilnym, pracują lub uczą się na obszarze LGD Fundusz Biebrzański.

    

   Rekrutacja:

   Rekrutacja ograniczona jest wyłącznie do uczniów klas I-IV oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach – ma charakter zamknięty. Rekrutacja będzie prowadzona we IX 2020 r.

   Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona z użyciem odpowiednich kanałów informacyjno-promocyjnych. Zgłoszenie do Projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go osobiście, faxem lub e-mailem szkolnemu koordynatorowi.

    

   Termin naboru:

   wrzesień 2020 r.

    

   E-mail projektu: projekty@proanima.pl

    

   Kryteria formalne:

   • uczeń Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach z klas I-IV,
   • nauczyciel: zatrudnienie w SP w Jaświłach.

    

   Kryteria pierwszeństwa:

   W przypadku uczniów:

   • uczniowie z niepełnosprawnościami/SPE: +10pkt,
   • uczniowie objęci dyskryminacją wielokrotną: +9pkt.

   W przypadku szkoleń z zakresu prowadzenia zajęć metodą eksperymentu dla nauczycieli:

   • nauczyciel przedmiotów matematycznych/przyrodniczych + 5pkt; weryfikacja: lista nauczycieli zatwierdzona przez dyrekcję.

    

   Okres realizacji:

   Okres trwania projektu: 01.08.2020 r. – 30.06.2021 r.

    

   Efekty projektu:

   Nabycie przez 63 uczniów ze SP w Jaświłach kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 10 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej po opuszczeniu programu.

    

   Lider projektu/Biuro projektu:
   Fundacja Pro Anima
   ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
   tel. 85 667 12 82
   e-mail: projekty@proanima.pl

    

   Partner projektu:

   Gmina Jaświły

   Jaświły 7, 19-124 Jaświły

   tel. 85 727 80 10

   e-mail: gmina@jaswily.iap.pl

    

   Realizator projektu:

   Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja

   w Jaświłach

   Jaświły 71, 19-124 Jaświły

   tel. 85 716 80 51

   e-mail: sekretariat@jaswily.pl

   Wartość dofinansowania z UE: 106 526,23 zł.

    

   Pliki do pobrania:

Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content