Projekty aktualne

 • „Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym – kreowanie młodych specjalistów”
  • „Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym – kreowanie młodych specjalistów”

   Projekt „Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym – kreowanie młodych specjalistów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Priorytet: 10.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych oraz pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.

   Cel główny projektu:

   Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i uniwersalnych przez min. 147 uczniów (74Dz, 73Ch) ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach oraz ze Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym, podniesienie kompetencji przez min. 21 nauczycieli (17K, 4M) z obu Szkół Podstawowych, a także doposażenie pracowni komputerowych i przedmiotowych, w okresie do końca XII 2022 r.

   Oferta projektu:

   1. Zajęcia kształtujące umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy, w tym:
    1. Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach,
    2. Zajęcia z przedsiębiorczości dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym.
   2. Kształtowanie umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w tym:
    1. Warsztaty teatralne kształtujące umiejętności uniwersalne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach,
    2. Warsztaty kształtujące umiejętności uniwersalne uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym.
   3. Podnoszenie kompetencji kluczowych – Szkoła Podstawowa w Jaświłach, w tym:
    1. Koło z języka angielskiego dla najmłodszych,
    2. Koło matematyczne kształtujące kompetencje kluczowe.
   4. Pomoc stypendialna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jaświłach oraz Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym.
   5. Wzbudzanie zainteresowań i wyobraźni uczniów, w tym:
    1. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik – uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaświłach,
    2. Wycieczka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym – poznawanie przyrody.
   6. Nauka metodą eksperymentu – Szkoła Podstawowa w Jaświłach, w tym:
    1. Doposażenie pracowni przyrodniczej oraz chemicznej,
    2. Zajęcia przyrodnicze – metodą eksperymentu,
    3. Zajęcia chemiczne metodą eksperymentu.
   7. Kompleksowy program nabywania kompetencji cyfrowych w Szkole Podstawowej w Jaświłach, w tym:
    1. Doposażenie pracowni szkolnej,
    2. Innowacyjne szkolenia dla nauczycieli – narzędzia TIK w dydaktyce,
    3. Nowoczesne i innowacyjne zajęcia z kodowania i robotyki ukierunkowane na zawody przyszłości.
   8. Wsparcie specjalistyczne dla uczniów uzdolnionych – Szkoła Podstawowa W Jaświłach, w tym:
    1. Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki,
    2. Zajęcia dla uczniów uzdolnionych z języka angielskiego.
   9. Wsparcie specjalistyczne dla uczniów z problemami w nauce – Szkoła Podstawowa w Jaświłach, w tym:
    1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
   10. Wsparcie specjalistyczne w Szkole Podstawowej w Jaświłach, w tym:
    1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
   11. Szkolenie dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach, w tym:
    1. Szkolenia dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach – Praca z uczniem zdolnym,
    2. Szkolenia dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach – Praca z uczniem słabszym.
   12. Zajęcia zwiększające kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym, w tym:
    1. Koło przyrodnicze,
    2. Zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe z języka angielskiego,
    3. Zajęcia matematyczne kształtujące kompetencje kluczowe.
   13. Wsparcie cyfrowe Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym, w tym:
    1. Zajęcia informatyczne z elementami robotyki i kodowania,
    2. Doposażenie pracowni komputerowej,
    3. Szkolenie dla nauczycieli: kodowanie i robotyka.
   14. Wsparcie specjalistyczne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym, w tym:
    1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
    2. Terapia logopedyczna.
   15. Wsparcie ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w Szkole Podstawowej w Dolistowie Starym, w tym:
    1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
   16. Szkolenie dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym, w tym:
    1. Studia podyplomowe – socjoterapia,
    2. Szkolenie dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym: integracja sensoryczna z elementami pracy z uczniem zdolnym oraz słabszym.

   Grupa docelowa:

   Grupę docelową Projektu stanowić będzie łącznie 163 (82 Dz, 81Ch) uczniów: 107 (54Dz, 53Ch) ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach i 56 (28Dz, 28Ch) ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym oraz 23 nauczycieli: ze Szkoły Podstawowej w Jaświłach (11K, 3M) oraz ze Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym (8K,1M), którzy zamieszkują zgodnie z Kodeksem Cywilnym, pracują lub uczą się na terenie województwa podlaskiego.

   Rekrutacja:

   Rekrutacja ograniczona jest wyłącznie do uczniów oraz nauczycieli SP w Jaświłach oraz Szkoły Podstawowej w Dolistowie Starym – ma charakter zamknięty. Rekrutacja będzie prowadzona w III 2021.

   Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona z użyciem odpowiednich kanałów informacyjno-promocyjnych. Zgłoszenie do Projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go osobiście, faxem lub e-mailem szkolnemu koordynatorowi w wyznaczonym terminie.

    

   Termin naboru: do 12.03.2021 w przypadku uczniów do 07.09.2021 r. w przypadku nauczycieli. Liczy się data wpływu formularza rekrutacyjnego.

   E-mail projektu: projekty@proanima.pl

    

   Kryteria formalne:

   • uczeń SP w Jaświłach/Dolistowie Starym, weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki,
   • nauczyciel: zatrudnienie w SP w Jaświłach/Dolistowie Starym, weryfikacja: zaświadczenie o zatrudnieniu.

   Kryteria premiujące:

   • uczniowie z niepełnosprawnościami/SPE: +10pkt, weryfikacja: dok. potwierdzający SPE/OzN,
   • uczniowie z rodzin objętych dyskryminacją wielokrotną: +9pkt, weryfikacja: oświadczenie rodzica/opiekuna.

   W przypadku uczniów biorących udział w zajęciach wyrównawczych:

   • średnia równa bądź niższa niż 3 z danego przedmiotu w poprzednim roku szkolnym: +5pkt, weryfikacja: lista ocen podpisana przez dyrektora szkoły.

   W przypadku uczniów biorących udział w zajęciach dla uczniów zdolnych:

   • średnia powyżej 4 z danego przedmiotu (w poprzednim roku szkolnym) z którego będzie prowadzone wsparcie +5pkt, weryfikacja: lista ocen potwierdzona przez dyrektora szkoły.

   W przypadku zbyt wielu uczniów do wzięcia udziału w zajęciach nie posiadających odrębnych kryteriów:

   • opinia wychowawcy – dotyczy m.in. zajęć z robotyki.

   W przypadku szkoleń cyfrowych dla nauczycieli:

   • nauczyciel przedmiotów matematycznych/informatycznych +5pkt; weryfikacja: lista nauczycieli zatwierdzona przez dyrekcję.

   W przypadku szkoleń dla nauczycieli dotyczących pracy z uczniem ze SPE/socjoterapii/integracji sensorycznej:

   • nauczyciel pracujący z uczniem SPE/OzN +5pkt; weryfikacja: lista nauczycieli zatwierdzona przez dyrekcję.

    

   Okres realizacji:

   Okres trwania projektu: 01.02.2021 r. – 31.12.2022 r.

   Efekty projektu:

   Nabycie przez 147 uczniów kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 21 nauczycieli po opuszczeniu programu.

   Lider projektu/Biuro projektu:

   Fundacja Pro Anima
   ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
   tel. 85 667 12 82
   e-mail: proanima@wp.pl

   Partner projektu:

   Gmina Jaświły

   Jaświły 7, 19-124 Jaświły

   tel. 85 727 80 10

   e-mail: gmina@jaswily.iap.pl

   Realizator projektu I:

   Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja

   w Jaświłach

   Jaświły 71, 19-124 Jaświły

   tel. 85 716 80 51

   e-mail: sekretariat@jaswily.pl

   Realizator projektu II:

   Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Dolistowie Starym

   Dolistowo Stare 112

   19-124 Dolistowo Stare

   tel. 85 716 15 04

   e-mail: spdolistowo@poczta.onet.pl

   Wartość dofinansowania z UE: 699 883,11 zł

    

   Pliki do pobrania:

 • Rozwój Szkoły Podstawowej w Jaświłach – mali specjaliści
  • Projekt „Rozwój Szkoły Podstawowej w Jaświłach – mali specjaliści” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY, DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, PIORYTET INWESTYCYJNY 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

    

   Cel główny projektu:

   Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i  uniwersalnych przez min. 63 uczniów (32K, 31M) ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach, podniesienie kompetencji przez min. 10 nauczycieli (9K, 1M) ze Szkoły Podstawowej, a także doposażenie pracowni komputerowej i przedmiotowych w okresie do końca VI 2021 r.

    

   Oferta projektu:

   1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne na rynku pracy, w tym:
    1. Kreatywne zajęcia kształtujące umiejętność uczenia się,
    2. Warsztaty muzyczne kształtujące umiejętności uniwersalne uczniów ze SP w Jaświłach,
    3. Nowoczesne i innowacyjne zajęcia TIK ukierunkowane na zawody przyszłości wraz z doposażeniem pracowni komputerowej
     i przedmiotowych,
    4. Zajęcia z języka angielskiego dla najmłodszych,
    5. Zajęcia przyrodnicze metodą eksperymentu,
    6. Zajęcia matematyczne metodą eksperymentu.
   2. Wsparcie specjalistyczne, w tym:
    1. Zajęcia logopedyczne,
    2. Zajęcia emocjonalno-społeczne.
   3. Wzbudzanie zainteresowań i wyobraźni uczniów – zajęcia poza szkołą, w tym:
    1. Wycieczka do Wigierskiego Parku Narodowego.
   4. Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, w tym:
    1. Szkolenie dla nauczycieli – realizacja zajęć za pomocą metody eksperymentu.

    

   Grupa docelowa:

   Grupę docelową Projektu stanowić będzie łącznie 70 (35 dziewczynek, 35 chłopców) uczniów z klas I-IV oraz 11 nauczycieli (9K, 2M) ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja
   w Jaświłach, którzy zamieszkują zgodnie z Kodeksem Cywilnym, pracują lub uczą się na obszarze LGD Fundusz Biebrzański.

    

   Rekrutacja:

   Rekrutacja ograniczona jest wyłącznie do uczniów klas I-IV oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach – ma charakter zamknięty. Rekrutacja będzie prowadzona we IX 2020 r.

   Rekrutacja do Projektu będzie prowadzona z użyciem odpowiednich kanałów informacyjno-promocyjnych. Zgłoszenie do Projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego oraz dostarczenie go osobiście, faxem lub e-mailem szkolnemu koordynatorowi.

    

   Termin naboru:

   wrzesień 2020 r.

    

   E-mail projektu: projekty@proanima.pl

    

   Kryteria formalne:

   • uczeń Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach z klas I-IV,
   • nauczyciel: zatrudnienie w SP w Jaświłach.

    

   Kryteria pierwszeństwa:

   W przypadku uczniów:

   • uczniowie z niepełnosprawnościami/SPE: +10pkt,
   • uczniowie objęci dyskryminacją wielokrotną: +9pkt.

   W przypadku szkoleń z zakresu prowadzenia zajęć metodą eksperymentu dla nauczycieli:

   • nauczyciel przedmiotów matematycznych/przyrodniczych + 5pkt; weryfikacja: lista nauczycieli zatwierdzona przez dyrekcję.

    

   Okres realizacji:

   Okres trwania projektu: 01.08.2020 r. – 30.06.2021 r.

    

   Efekty projektu:

   Nabycie przez 63 uczniów ze SP w Jaświłach kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych oraz uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 10 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej po opuszczeniu programu.

    

   Lider projektu/Biuro projektu:
   Fundacja Pro Anima
   ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok
   tel. 85 667 12 82
   e-mail: projekty@proanima.pl

    

   Partner projektu:

   Gmina Jaświły

   Jaświły 7, 19-124 Jaświły

   tel. 85 727 80 10

   e-mail: gmina@jaswily.iap.pl

    

   Realizator projektu:

   Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja

   w Jaświłach

   Jaświły 71, 19-124 Jaświły

   tel. 85 716 80 51

   e-mail: sekretariat@jaswily.pl

   Wartość dofinansowania z UE: 106 526,23 zł.

    

   Pliki do pobrania:

Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content