Statut

Cele fundacji

 • wspieranie rozwoju artystycznego społeczeństwa polskiego, z szczególnym uwzględnieniem środowisk lokalnych;
 • organizowanie i wspieranie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalno-artystycznej, edukacyjnej, naukowej i oświatowej, a także wydawniczej;
 • wspieranie inicjatyw obywatelskich, instytucji publicznych i społecznych, jak również organizacji pozarządowych, służących zachowaniu dziedzictwa narodowego i promocji kultury Polskiej w kraju i za granicą;
 • promowanie przedsiębiorczości w społeczeństwie i inicjowanie świadomości obywatelskiej poprzez kształtowanie postaw obywatelskich w środowiskach miejskich i wiejskich;
 • działanie na rzecz trwałego i twórczego włączenia dorobku kultury europejskiej w główne nurty rozwojowe, programy badawcze;
 • wspieranie i inicjowanie działań dotyczących przeciwdziałaniu bezdomności, uzależnieniom, a w szczególności organizowanie lokalnych grup wsparcia dla osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych (np. alkoholizm, narkomania) poprzez prowadzenie lokalnych ośrodków edukacji, reedukacji i resocjalizacji młodzieży, a także miejsc pomocy wychodzenia z bezdomności;
 • organizowanie warsztatów i kursów, które umożliwią zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji poszukiwanych na rynku pracy;
 • organizowanie różnych form wypoczynku, wyjazdów rekreacyjnych i szkoleniowych;
 • Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integrowaniu osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, na rzecz przygotowania ich do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności umożliwiających im prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie;
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji życiowej oraz działanie na rzecz wyrównywania szans tym rodzinom i osobom;
 • Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zarówno pozostających bez pracy jak i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • Działalność na rzecz rozwoju edukacji, oświaty i wychowania w rodzinach osób niepełnosprawnych oraz prowadzenia placówek oświatowych dla osób niepełnosprawnych;
 • Ochrona i promocja zdrowia oraz zdrowego stylu życia;
 • Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych w kierunku zwalczania alkoholizmu i innych patologii życia społecznego i rodzinnego;
 • realizowanie zadań z zakresu integracji oraz rozwijania kontaktów społecznych w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu, a w przypadku jego wystąpienia pomoc w reintegracji.
Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content