Projekty zrealizowane

 • Rodzinna Akademia Społeczna
 • Szkoła Kluczowych Kompetencji
  • Szkoła Podstawowa w Turośni Dolnej − Szkołą Kluczowych Kompetencji

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

   OSI PRIORYTETOWEJ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

   DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja

   PODDZIAŁANIA 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
   w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

    

   Cel główny projektu:

   Wzrost kompetencji kluczowych i rozwój kreatywności wśród 48 uczniów (30 chłopców i 18 dziewczynek) ze Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej poprzez udział w zajęciach specjalistycznych, doradztwie edukacyjno−zawodowym oraz wycieczkach edukacyjnych
   do końca VI 2018.

    

   Cel szczegółowy projektu:

   Podniesienie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli (2 kobiet) w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym i uczniem o SPE w ramach studiów podyplomowych, a także wyposażenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej do końca VII 2018.

    

   Oferta projektu:

   1. DROGA DO PRZYSZŁOŚCI – ROZWIJAMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW
    ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROŚNI DOLNEJ

    1. Myślę i liczę − zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne (64 godziny);
    2. English is cool, English is fun, English is for everyone! (64 godziny).
   2. DROGA DO KREATYWNOŚCI  – ROZWIJAMY POSTAWY I UMIEJĘTNOSCI UCZNIÓW
    ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROŚNI DOLNEJ

    1. Rozwijamy uzdolnienia − Cyfrowa edycja dźwięku i obrazu (obróbka i przetwarzanie) (64 godziny);
    2. Warsztaty doradczo−edukacyjne dla uczniów kl. VII (24 godziny warsztatów + 18 godzin indywidualnych porad);
    3. Twórcze umysły − zajęcia rozwijające kreatywność (42 godziny).
   3. DROGA DO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TUROŚNI DOLNEJ
    1. Studia podyplomowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Turośni Dolnej.
   4. DROGA DO EKSPERYMENTU – OBSERWACJE, DOŚWIADCZENIA
    1. Z małej szkoły w wielki świat − mali badacze przyrody (64 godziny);
    2. Wycieczki edukacyjne dla uczniów SP w Turośni Dolnej (2 wycieczki).
   5. DROGA DO INDYWIDUALIZACJI
    1. Aktywizujące zabawy i gry dla dzieci autystycznych (32 godziny);
    2. Mała akademia zdrowego ucznia − Zdrowy jak dąb (64 godziny);
    3. Chcę lepiej czytać i pisać − zajęcia dla uczniów z SPE (64 godziny);
    4. Zajęcia logopedyczne dla uczniów z SPE (64 godziny);
    5. Ładnie piszę − kraina kaligrafii (64 godziny).

    

   Grupa docelowa

   Grupę docelową stanowić będą uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej
   im. M. Konopnickiej w Turośni Dolnej. Projekt obejmie swym bezpośrednim oddziaływaniem liczbę 48 uczniów w wieku 7 − 13 lat, co stanowi 100% uczniów. Grupę tą stanowi
   30 chłopców i 18 dziewczynek, zgodnie z poniższym podziałem obrazującym stan uczniów
   w roku szkolnym 2017/2018:

   –        klasa I − 4 uczniów (4 chłopaków),

   –        klasa II − brak klasy II w roku szkolnym 2017/2018,

   –        klasa III − 8uczniów (4 chłopaków, 4 dziewczynki),

   –        klasa IV −11 uczniów (4 chłopaków, 7 dziewczynek),

   –        klasa V − 10 uczniów (8 chłopaków, 2 dziewczynki),

   –        klasa VI − 6 uczniów (4 chłopaków, 2 dziewczynki),

   –        klasa VII – 9 uczniów (6 chłopaków, 3 dziewczynki).

   Wszyscy uczniowie i nauczyciele, objęci wsparciem, zamieszkują na terenie wiejskim.

    

   Rekrutacja:

   Zgłoszenie do Projektu nastąpi poprzez wypełnienie formularzy rekrutacyjnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z dokumentem potwierdzających kwalifikowalność oraz dostarczenie ich osobiście lub e−mailem szkolnemu koordynatorowi – pani Elżbiecie Puścian, w wyznaczonym terminie od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.

    

   Kryteria formalne:

   –        uczeń SP w Turośni Dolnej; weryfikacja: lista uczniów potwierdzona przez dyrekcję placówki,

   –        nauczyciel: zatrudnienie w SP w Turośni Dolnej; weryfikacja: zaświadczenie
   o zatrudnieniu.

    

   Kryteria pierwszeństwa:

   –        uczniowie z niepełnosprawnościami/specjalnymi potrzebami edukacyjnymi +10pkt,

   –        uczniowie o niskich dochodach, kwalifikujący się do objęcia wsparciem ośrodka pomocy społecznej +9pkt,

   –        uczniowie z problemami w nauce +5pkt.

    

   Okres realizacji:

   Projekt realizowany w okresie od: 2017.09.01 do: 2018.07.31.

    

   Efekty projektu:

   Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1

   Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 48

   Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 2

    

   Biuro projektu:

   Fundacja Pro Anima
   ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
   tel. 856671282, fax. 857331056,

   e-mail: turosndolna@proanima.pl
   www.proanima.pl

   Wartość dofinansowania z UE: 128 106,23 zł

    

 • Wiedza Szansą na Sukces
  • „Wiedza szansą na sukces” − wsparcie dla Szkoły Podstawowej w Sokołach oraz Szkoły Podstawowej w Bruszewie

    

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach:

   OSI PRIORYTETOWEJ: III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

   DZIAŁANIA 3.1 Kształcenie i edukacja

   PODDZIAŁANIA 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
   w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

    

   Cel główny projektu:

   Celem głównym projektu jest nabycie kompetencji kluczowych przez min. 154 uczniów (86 Chłopców, 68 Dziewczynek) ze Szkoły Podstawowej w Sokołach oraz Szkoły Podstawowej w Bruszewie, a także nabycie kompetencji w zakresie pedagogiki specjalnej przez 16 nauczycieli (15 Kobiet, 1 Mężczyzna) z ww. szkół w okresie do końca VI 2018 r.

    

   Cel szczegółowy projektu

   Celem szczegółowym projektu jest doposażenie Szkoły Podstawowej w Sokołach, tj. sali przyrodniczej w narzędzia do nauczania przyrody oraz sali językowej w sprzęt TIK z zachowaniem zasad uniwersalnego projektowania w okresie do końca do VI 2018 r.

    

   Oferta projektu:

   1. KSZTAŁCIMY KOMPETENCJE KLUCZOWE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOŁACH
    1. Języki obce ”Angielski na językach” – zajęcia rozwijające sprawności i kompetencje językowe z języka angielskiego (96 godzin).
    2. „Informatyka bez tajemnic” – zajęcia zwiększające kompetencje informatyczne i rozwijające zainteresowania techniką informatyczną (120 godzin).
   2. KSZTAŁCIMY WŁAŚCIWE POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOŁACH
    1. Warsztaty efektywnego uczenia się „Kreatywny umysł” – zajęcia rozwijające kreatywność i logiczne myślenie (270 godzin).
   3. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE NAUCZANE POPRZEZ EKSPERYMENT – DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOŁACH
    1. Zajęcia przyrodnicze „Młody odkrywca” – zajęcia rozwijające zainteresowania i wiedzę przyrodniczą.
    2. „Zielona szkoła” – wycieczka rozwijająca cechy poznawcze i badawcze uczestników projektu.
   4. WYPOSAŻENIE SALI W NARZĘDZIA DO NAUCZANIA PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOKOŁACH
   5. WYPOSAŻENIE SALI JĘZYKOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOKOŁACH W NARZĘDZIA TIK
   6. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE ORAZ ROZWIJAJĄCE UZDOLNIENIA DLA UCZNIÓW ZE SPE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRUSZEWIE
    1. Zajęcia matematyczne dla uczniów szczególnie uzdolnionych (64 godziny).
    2. Zajęcia dydaktyczno−wyrównawcze z języka polskiego dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (32 godziny).
    3. Zajęcia dydaktyczno−wyrównawcze z matematyki dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (32 godziny).
    4. Zajęcia dydaktyczno−wyrównawcze z języka angielskiego dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (32 godziny).
   7. ZAJĘCIA ICT DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRUSZEWIE
    1. Zajęcia informatyczne rozwijające zainteresowania i kompetencje kluczowe (160 godzin).
   8. KSZTAŁCIMY WŁAŚCIWE POSTAWY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRUSZEWIE
    1. Warsztaty efektywnego uczenia się ”Kreatywny umysł” – zajęcia rozwijające kreatywność i logiczne myślenie (150 godzin).
   9. PEDAGOGIKA SPECJALNA – NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
    W SOKOŁACH ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRUSZEWIE PODNOSZĄ SWOJE KOMPETENCJE

    1. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (8 godzin);
    2. „Jak sobie radzić z rodzicami w szkole”? (12 godzin).

    

    

   Grupa docelowa:

   Grupę docelową tworzą uczniowie i nauczyciele dwóch szkół – Szkoły Podstawowej w Sokołach oraz Szkoły Podstawowej w Bruszewie. Łącznie grupę docelową stanowi 182 osoby (94 Mężczyzn, 88 Kobiety) tj.166 uczniów – 93 chłopców, 73 dziewczynki  oraz 16 nauczycieli (15 Kobiet,1 Mężczyzna)

    

   Rekrutacja:

   Odbędzie się we X 2017 r.

    

   Kryteria formalne:

   • uczeń Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Sokołach oraz uczeń Szkoły Podstawowej w Bruszewie z klas I−III/IV−VI;
   • nauczyciel Szkoły Podstawowej w Sokołach lub nauczyciel Szkoły Podstawowej w Bruszewie.

    

   Kryteria premiujące:

   − uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Szkole Podstawowej w Bruszewie:+15pkt;

   − uczeń dot. dyskryminacją wielokrotną − (ze względu na miejsce zamieszkania, słabą sytuację rodzinną − dochód na osobę jak w przypadku zasiłku rodzinnego w 2017 r., bezrobocie jednego lub obu rodziców lub inny problem społeczny określony w ustawie o pomocy społecznej);

   − nauczyciel ze stażem w danej szkole powyżej 5 lat;

   − nauczyciel zatrudniony w pełnym etacie (dotyczy Szkoły Podstawowej w Bruszewie);

    

   Okres realizacji:

   Projekt realizowany w okresie: 2017−10−02 do: 2018−06−30.

    

   Efekty projektu:

   • Szkoła uzyska doposażenie pracowni językowej oraz sali do nauczania przyrody, które będzie wykorzystywane do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
   • Liczba uczniów, którzy nabędą kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 68 kobiet, 86 mężczyzn;
   • Liczba nauczycieli, którzy uzyskają kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu – 15 kobiet, 1 mężczyzna.

    

   Biuro projektu:

   Fundacja Pro Anima, ul. Jagienki 4 lok. 206, 15-480 Białystok

   tel. 856671282, fax. 857331056, e-mail: sokoly@proanima.pl, bruszewo@proanima.pl

   www.fundacjaproanima.pl

    

   Wartość dofinansowania z UE: 145 571,40 zł

    

    

Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content