KAPITAŁ ŻELAZNY FUNDACJI PRO ANIMA

Umocowanie budowy kapitału żelaznego w Statucie Fundacji

Plan budowy kapitału żelaznego jest zgodny z zapisami Statutu Fundacji Pro Anima. Punkt §12 Statutu wylicza źródła finansowania działalności, a wśród nich instrumenty adekwatne do przyszłych przychodów z inwestowania kapitału.

§12. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: (…) dochodów z aktywów, nieruchomości oraz praw majątkowych, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym, (…) odsetek i depozytów bankowych.

Z kolei § 8. Statutu reguluje kwestię odpowiedzialności za zarządzanie majątkiem Fundacji i wskazuje Zarząd jako organ odpowiedzialny w tym zakresie: § 8. Do zadań Zarządu w szczególności należy: (…) zarządzanie majątkiem Fundacji,

Przyszła Rada Kapitału Żelaznego nie będzie organem statutowym, gdyż jej zakres działania dotyczy jedynie określonego zakresu działania Fundacji. Będzie to ciało doradcze Zarządu o kompetencjach węższych niż Komisja Rewizyjna. Nie ma zatem konieczności wprowadzania zmian do Statutu w związku z planowaną kampanią i utworzeniem nowego źródła dochodu.

Idea kapitałów żelaznych jest zasadniczo nowa w środowisku polskich NGOs, dlatego nie stworzono dotąd precyzyjnych przepisów regulujących inwestycje finansowe prowadzone przez organizacje pozarządowe. Nie ma do nich żadnych konkretnych odniesień w podstawowej dla Trzeciego Sektora Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a wszelkie zasady postępowania należy wywodzić z Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz z ogólnych przepisów podatkowych, które nie uwzględniają specyfiki fundacji i stowarzyszeń, przez co zarządy i księgowi są zmuszeni podejmować decyzje inwestycyjne nie mając pewności, czy są poprawne.

Fundacja wyraża nadzieję na szybką odpowiedź ze strony Narodowego Instytutu Wolności na skierowany doń wniosek Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu o wydanie bardziej dokładnych interpretacji obowiązującego prawa i jednoznaczne określenie zasad prowadzenia inwestycji finansowych przez podmioty Trzeciego Sektora.

Case for support, czyli cel zbierania kapitału żelaznego

Kapitał żelazny Fundacji Pro Anima ma na celu współfinansowanie następujących działań o znaczeniu strategicznym dla Fundacji:

 1. Portal Promocji Kultury ProAnima.pl – zwiększenie zasięgu i liczby odbiorców, utrzymanie pozycji pierwszego portalu kulturalnego w regionie, uzyskanie i utrzymanie miejsca w pierwszej 5 portali kulturalnych w Polsce;
 2. Działalność impresaryjna – reprezentowanie interesów artystów i pomoc w rozwijaniu ich
  karier;
 3. Zapewnienie wkładu własnego do projektów finansowanych z dotacji;
 4. Działania promocyjne i komunikacja – jako wsparcie dla działań programowych;
 5. Prowadzenie 3 funduszy tematycznych:
 • Funduszu stypendialnego dla artystów i twórców,
 • Funduszu zapomogowego dla artystów – seniorów,
 • Funduszu dotacji wspierającego zakupy instrumentów i wyposażenia dla instytucji kultury i inicjatyw artystycznych.

6. Finansowanie stałych kosztów Fundacji takich jak czynsze i wynagrodzenia

Każdy z tych kierunków działania ma własny plan operacyjny i cele roczne do zrealizowania.

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Fundacji Pro Anima dokumentem „Strategia Inwestowania Kapitału Żelaznego”, cele finansowe zostały precyzyjnie określone:

„Jeśli pierwsza kampania będzie prowadzona w latach 2023-2024, a pierwszy rok inwestowania to rok 2025, prognoza wartości kapitału żelaznego na najbliższe 10 lat, przy założeniu stałej stopu zwrotu ROI 110%, prezentuje się następująco (gwiazdką oznaczono lata prowadzenia kampanii):
RokWartość kapitału (zł)Zysk do wypłaty
20253 mln100 000
20263,15 mln165 000
2027*3,47 mln175 000
2028*5 mln250 000
20297 mln350 000
20307,35 mln370 000
2030*8,5 mln425 000
2031*10 mln500 000

Jak wynika z powyższego, pierwszym celem finansowym w programie budowy kapitału żelaznego jest zebranie kwoty 3 000 000 zł do końca roku 2025.

Wewnętrzna polityka organizacji w zakresie procesu budowania kapitału żelaznego

Cele wewnętrznej polityki organizacji w zakresie procesu budowania kapitału żelaznego.

 1. Niniejsza polityka definiuje i przypisuje obowiązki wszystkim zaangażowanym stronom.
 2. Niniejsza polityka określa cele inwestycyjne i ogólne zasady budowy, a także zarządzania kapitałem żelaznym.
 3. Niniejsza polityka ustanawia podstawę oceny wyników inwestycyjnych kapitału żelaznego.

Ogólne zasady budowy i zarządzania kapitałem żelaznym.

 1. Inwestycje dokonywane są wyłącznie w interesie Fundacji Pro Anima i zgodnie z niniejszą polityką.
 2. Kapitał żelazny będzie inwestowany z zachowaniem należytej staranności i rozwagi w sposób, w który Rada Kapitału Żelaznego uważa za zasadny i leżący w interesie Fundacji.
 3. Inwestowanie kapitału żelaznego powinno być zdywersyfikowane w taki sposób, aby przynieść zwrot z inwestycji w ramach akceptowalnego przez Radę Kapitału Żelaznego poziomu ryzyka, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizowania zagrożenia ponoszenia dużych strat oraz bez nadmiernego polegania na jednym rynku lub instrumencie finansowym.
 4. Inwestowanie kapitału żelaznego dokonywane będzie przy współpracy ze specjalistami w zakresie zarządzania inwestycjami.
 5. Kapitał żelazny będzie wykorzystywać wiele klas aktywów.
 6. W procesie inwestowania kapitału żelaznego Fundacji po konsultacji z Radą Kapitału Żelaznego będzie korzystać z usług wielu osób lub firm specjalizujących się w zarządzaniu inwestycjami, aby zapewnić dodatkową dywersyfikację i podnieść poziom bezpieczeństwa zarówno pod względem minimalizowania ryzyka inwestycyjnego,  jak i biznesowego.
Cele inwestycyjne

Główne cele w zarządzaniu aktywami kapitału żelaznego stanowią:

 1. Zachowanie kapitału — tzn. zachowanie rzeczywistej (skorygowanej o inflację) siły nabywczej aktywów po uwzględnieniu wydatków, inflacji i kosztów zarządzania portfelem.
 2. Uzyskanie stopy zwrotów z inwestycji na poziomie nie mniejszym niż 4,00%.
 3. Po osiągnięciu powyższych celów należy dążyć do wzrostu podstawy kapitału żelaznego o 1% poprzez zwrot z inwestycji przekraczający docelową realną stopę zwrotu na poziomie 4,00%. Przez realną stopę zwrotu rozumie się wynik pomniejszony o wskaźnik inflacji.


Aktywa.
Strategia polegająca na inwestowaniu całości dostępnych środków w papiery dłużne emitowane przez rządy zapewni przewidywalne i stabilne zyski, lecz ich wysokość nie będzie wystarczająca do osiągnięcia celów inwestycyjnych. Aby temu przeciwdziałać i zrealizować zakładane cele przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka zmienności i utraty kapitału na możliwie najniższym poziomie, kapitał żelazny będzie inwestowany w zdywersyfikowaną grupę aktywów o określonej alokacji.


Ewaluacja

 1. Sprawozdania merytoryczne z procesu gromadzenia kapitału żelaznego i jego wydatkowania sporządzane będą na zlecenie zarządu Fundacji co najmniej raz w roku i niezwłocznie przekazywane Radzie Kapitału Żelaznego. Wyniki inwestycyjne całych portfeli będą mierzone w stosunku do powszechnie przyjętych wzorców wydajności.
 2. Dokonywana będzie okresowa ocena zgodności wyników inwestycyjnych z założonymi celami inwestycyjnymi.


Postanowienia końcowe.

 1. W celu zapewnienia adekwatności wytycznych, celów i oczekiwań ustanowionych w niniejszej polityce do ogólnej sytuacji gospodarczej, Zarząd Fundacji Pro Anima w porozumieniu z Radą Kapitału Żelaznego będzie dokonywał przeglądu celów inwestycyjnych co najmniej raz na pół roku.
 2. Osoby zarządzające kapitałem żelaznym zobowiązane są do zapoznania się, a następnie przedstawienia na piśmie zobowiązania do przestrzegania powyższej polityki.
Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content