RADA KAPITAŁU ŻELAZNEGO

Rada Kapitału Żelaznego będzie społecznym organem doradczym, którego powołanie będzie należeć do kompetencji Zarządu Fundacji. Rada będzie wspierać Zarząd w procesie gromadzenia, a następnie inwestowania kapitału żelaznego, szczególnie w działaniach o charakterze strategicznym i koncepcyjnym. Ponadto będzie pełnić funkcję kontrolną w zakresie realizacji polityki inwestycyjnej i dystrybucji kapitału żelaznego. Aktywność ta zapewni należytą ochronę kapitału żelaznego, a w długoterminowej perspektywie, pozytywnie wpłynie na kulturę pracy całej organizacji. Do zadań Rady będzie należeć również prowadzenie stałego monitoringu integralności kapitału żelaznego i przestrzegania ograniczeń nałożonych przez darczyńców na poszczególne fundusze tworzące właściwy kapitał żelazny.

Rada Kapitału Żelaznego będzie powołana na czas nieokreślony i będzie składać się z co najmniej pięciu osób, z których zostanie wybrany przewodniczący. Zarząd Fundacji będzie zapraszać do udziału w Radzie przedstawicieli biznesu, trzeciego sektora, samorządu i świata nauki. Ponadto do składu Rady zostanie włączony Prezes lub inny przedstawiciel Zarządu Fundacji. Kadencja każdego członka Rady potrwa cztery lata. W celu zwiększenia transparentności procesu budowania i inwestowania kapitału żelaznego wprowadzi się ograniczenie czasowe, uniemożliwiające zasiadanie w radzie przez okres dłuższy niż trzy kolejne kadencje. Po upływie jednego roku byli członkowie rady będą mogli zostać ponownie wybrani. Chęć uczestnictwa w pracach kolejnej kadencji Rady będzie trzeba zgłosić w formie pisemnej do Zarządu Fundacji.

Rada wybiera swojego przewodniczącego na czteroletnią kadencję. Uchwały, rezolucje lub zalecenia będą podejmowane zwykłą większością głosów. Posiedzenia Rady będą odbywać się nie rzadziej niż dwa razy do roku, a ich zwołanie będzie należeć do kompetencji przewodniczącego. Ponadto Rada będzie zobowiązana do przygotowania i przedstawienia w formie pisemnej Zarządowi Fundacji sprawozdania rocznego.

Rada Kapitału Żelaznego będzie upoważniona do prowadzenia kontroli aktywów kapitału żelaznego i sposobu ich zarządzania. Zarząd Fundacji bez zbędnej zwłoki powinien udostępnić niezbędne w tym celu dokumenty i wszechstronnie wspierać działania Rady.

Członkowie Rady Kapitału Żelaznego nie ponoszą odpowiedzialności finansowej ani prawnej za jakiekolwiek straty poniesione przez kapitał żelazny z wyjątkiem sytuacji, w których straty te wynikają bezpośrednio z działań lub zaniechań umyślnych. Każdy członek rady będzie ponosić odpowiedzialność jedynie za swoje własne działania, zaniechania lub zaniedbania i nie będzie odpowiadać za postępowanie innych członków Rady.

Za niedopuszczalne uznaje się zaangażowanie członków Rady w jakiekolwiek transakcje z których mogliby czerpać bezpośrednie lub pośrednie korzyści finansowe. Członkowie rady zobowiązani będą do odstąpienia od działań, w którym ich osobisty interes byłby sprzeczny z interesem kapitału żelaznego.

Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content