Projekty zrealizowane

 • Ku lepszej przyszłości
  • Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

   realizowany w ramach: OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY

   DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

   PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

    

   Cel główny projektu:

   Celem głównym jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 10 osób (4K,6M) zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze w województwie podlaskim poprzez udział w poradnictwie zawodowym i psychologicznym, szkoleniach i stażach zawodowych w okresie do końca II 2020 r.

    

   Oferta projektu:

   1. AKTYWNA REKRUTACJA
   2. KONTRAKT SOCJALNY
    1. Kontrakt socjalny dla 100% uczestników/czek projektu
   3. COACHING PSYCHOLOGICZNY/DORADZTWO ZAWODOWE 
    1. Indywidualne poradnictwo zawodowe,
    2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne.
   4. SZKOLENIA ZAWODOWE
    1. Szkolenia zawodowe zgodne z IPD
   5. STAŻE ZAWODOWE
    1. Staże zawodowe – 3 miesięczne staże zawodowe dla 7 uczestników/czek projektu

    

   Grupa docelowa:

   Grupę docelową stanowić będzie 10 osób (4K,6M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

   które uczą się i zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze LGD Tygiel Dolny Bugu tj.

   Gmina wiejska Siemiatycze w województwie podlaskim. W grupie docelowej znajdą się osoby bierne zawodowo lub nie poszukujące pracy.

    

   Rekrutacja:

   Rekrutacja będzie miała charakter otwarty. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie

   wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z dokumentem i/lub oświadczeniem potwierdzającym kwalifikowalność

   do udziału w projekcie: osobiście, skanem na e-mail lub faxem.

    

   Kryteria formalne:

   1. zamieszkanie na terenie wiejskiej Gminy Siemiatycze,
   2. przynależność do grupy docelowej.

    

   Kryteria pierwszeństwa:

   1. osoby/rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ): + 15 pkt,
   2. osoby długotrwale bezrobotne: +10 pkt,
   3. osoby dotknięte więcej niż 1 czynnikiem dyskryminacji określonym w art.7 ustawy o pomocy społecznej: +10 pkt,
   4. mężczyźni: + 5 pkt.

    

   Termin naboru:

   II 2019 r. – XI 2019 r.

    

   Okres realizacji:

   Projekt realizowany w okresie 01.02.2019 r. – 29. 02.2020 r.

    

   Efekty projektu:

   1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 4K, 6M = 10 osób;
   2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 0K, 0M = 2 osoby;
   3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu

   (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 0K, 0M = 1 osoba;

   1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu – 0K, 0M = 5 osób.

    

   Biuro projektu:

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

   17-300 Siemiatycze

   ul. Tadeusza Kościuszki 88

   Tel. 85  730 54 35

   email: gops.siemiatycze@o2.pl

    

   Wartość dofinansowania z UE: 103 373,49 zł

    

 • CENTRUM 60 +
  • Projekt „Centrum 60+ CZYNNI AKTYWNIE – wolontariat i opieka nad starszymi” zrealizowany w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020

   – EDYCJA 2019 w ramach

   Priorytetu IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

   Numer i nazwa kierunku działania

   1. Rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych, sportowych i turystycznych

    

   Cel główny projektu:

   Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia wśród 82 osób w wieku 60+ zamieszkałych na terenie powiatu białostockiego, powiatu bielskiego, powiatu hajnowskiego oraz miasta Białystok w województwie podlaskim dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną w okresie do końca 2019 r.

    

   Oferta projektu:

   1. CENTRUM 60+ CZYNNI AKTYWNIE – wolontariat i opieka nad osobami starszymi
   2. 60+PEŁNA KULTURA
   3. 60+AKTYWNY WYPOCZYNEK

   Grupa docelowa:

   Grupę docelową (GD) projektu stanowić będzie 87 osób (max.75 kobiet i min. 12 mężczyzn), w tym 82 osoby w wieku 60+ zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu białostockiego, miasta Białystok oraz powiatów bielskiego i hajnowskiego w województwie podlaskim.

    

   Rekrutacja:

   Rekrutacja jest skierowana wyłącznie do mieszkańców powiatów: Białystok (grodzki i ziemski), bielskiego, hajnowskiego – kobiet i mężczyzn 82 osób w wieku 60+ oraz 5 osób w wieku do 60 r.ż.

    

   Kryteria formalne rekrutacji:

   -zamieszkiwanie zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatów: białostockiego, m.Białystok, bielskiego lub hajnowskiego (weryfikacja: oświadczenie, ew. pomocniczo wgląd do dowodu osobistego; nie dotyczy nowych dowodów);

   – wiek (weryfikacja: PESEL) – dotyczy 87 uczestników w wieku 60+

    

   Kryteria pierwszeństwa rekrutacji (podział pkt.):

   1) Wolontariusze 60+: dla osób chętnych (dobrowolne oświadczenie o chęci bycia wolontariuszem oraz deklaracja udziału w szkoleniach dla wolontariuszy).

   2) Bezrobotni 60+: poszukujący pracy lub nieaktywni zawodowo 60+; preferowane są osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy +10 pkt. – weryfikacja oświadczenie lub zaświadczenie z PUP

   3) Bezrobotni 60-: posiadanie kwalifikacji do sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi (weryfikacja: zaświadczenie o ukończonym szkoleniu / referencje / kopie umów na świadczenie usług opiekuńczych)

   4) Potrzebujący 60+, osoby o ograniczonej samodzielności 60+:

   1. a) osoby niepełnosprawne biologicznie, przewlekle chore lub z orzeczeniem o niepełnosprawności + 10 pkt. (weryfikacja: oświadczenie)
   2. b) osoby samotne zamieszkujące w szczególności tereny miast+10 pkt. (jak wynika z diagnozy grupy docelowej, większa liczba os.samotnych

   znajduje się na terenach miejskich)

   5) Kulturalni 60+:

   1. a) osoby szczególnie samotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na obszarach wiejskich + 10 pkt. (weryfikacja: oświadczenie)
   2. b) osoby zamieszkujące tereny wiejskie powiatu hajnowskiego i bielskiego + 7 pkt. (weryfikacja: wgląd do dowodu osobistego, ewentualnie oświadczenie w przypadku nowych dowodów osobistych)
   3. c) osoby dotknięte dyskryminacją wielokrotną (bezrobocie, niepełnosprawność, wiek, płeć) + 4 pkt. (weryfikacja: oświadczenie, zaświadczenie z MOPS/GOPS bądź równoważne).

    

   Okres realizacji:

   od 2019-03-01 do 2019-12-31

    

   Biuro projektu:

   Fundacja Pro Anima

   ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok

   Tel: 085 667-12-82

 • SENIORalnie – ale fajnie!
  • Od maja do grudnia 2015 roku Fundacja zrealizowała projekt „SENIORalnie – ale fajnie!” skierowany do 50 osób w wieku 60+ zamieszkujących Powiat białostocki (gmina Choroszcz, Wasilków, Supraśl, Łapy, Turośń Kościelna) i Miasto Białystok.

   Projekt dotyczący osób samotnych, niepełnosprawnych oraz dotkniętych dyskryminacją wielokrotną przyczynił się do zwiększenia profilaktyki zdrowotnej i fizycznej wśród seniorów, a także wzmocnił w nich świadomość, że nie są grupą zapomnianą i pozostającą poza marginesem społecznym. Dzięki wzmocnieniu integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej oraz swojej aktywności uczestnicy mogli poczuć się bardziej pewni siebie i godni, aby w pełni korzystać z życia.

   W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania: AKADEMIA TWÓRCZEJ JESIENI (zajęcia językowe i taneczne), AKADEMIA SPRAWNEGO SENIORA (Gimnastyka rekreacyjna i rehabilitacyjna, Nordic walking oraz Aqua aerobik), AKADEMIA WIEDZY SENIORA (Konsultacja z dietetykiem, Kurs pierwszej pomocy, Uratuj siebie i innych, Konsultacje komputerowe: Pomocny wnuczek, Dobry sąsiad – ochotnicy wyłonieni wśród uczestników i uczestniczek projektu, w formie wolontariatu odwiedzali swoich samotnych i chorych sąsiadów, oferując wsparcie i pomoc nie tylko w wykonywaniu codziennych obowiązków, ale również rozmowę i wspólne spędzanie wolnego czasu).

 • Pro Senior 60+
  • NUMER I NAZWA PRIORYTETU

   Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)

   KIERUNEK DZIAŁANIA WIODĄCY

   1. Rozszerzanie dostępności do usług społecznych m.in. opiekuńczych, kulturalnych, edukacyjnych, poradniczo-doradczych,

   sportowych i turystycznych

    

   Pro Senior 60+

    

   Cel główny projektu

   Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poziomu życia wśród 100 uczestników projektu – osób w wieku

   60+ zamieszkałych na terenie (gminy Choroszcz,Wasilków, Supraśl,Łapy,Turośń Kościelna) oraz miasta

   Białystok w województwie podlaskim dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną do końca 2016 r.

    

   Oferta projektu:

   1. CENTRUM 60+ CZYNNI AKTYWNIE wolontariat i opieka nad osobami starszymi
   2. 60+PEŁNA KULTURA
   3. 60+AKTYWNY WYPOCZYNEK

    

   Grupa docelowa:

   Grupę docelową (GD) projektu stanowić będzie 100 osób (max. 70 kobiet i min. 30 mężczyzn) w wieku 60+ zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Powiatu Białostockiego (gminy Choroszcz, Wasilków, Supraśl, Łapy, Turośń Kościelna) oraz miasta Białystok w województwie podlaskim.

    

   Rekrutacja:

   Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona ze szczególnym natężeniem w okresie 04.05–17.06.2016 r. Będzie miała charakter otwarty, co da możliwość zaangażowania się w projekt jak największej liczby osób w wieku powyżej 60 lat, odpowiadających strukturze Grupy Docelowej przyjętej przez Oferenta. Rekrutacja jest skierowana wyłącznie do mieszkańców gmin: Choroszcz, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków i Miasta Białystok, kobiet i mężczyzn w wieku 60+.

    

   Kryteria formalne:

   – zamieszkiwanie zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie Powiatu Białostockiego (Gminy: Łapy, Supraśl, Wasilków, Choroszcz, Turośń Kościelna) lub Miasta Białystok (weryfikacja: oświadczenie, ew. pomocniczo wgląd do dowodu osobistego; nie dotyczy nowych dowodów)

   – wiek 60+ (weryfikacja: PESEL).

    

   Kryteria premiujące:

   1) wolontariusze 60+

   – dla osób chętnych (dobrowolne oświadczenie o chęci bycia wolontariuszem, liderem – wolontariuszem oraz udziału w szkoleniach dla wolontariuszy).

   2) Bezrobotni, poszukujący pracy lub nieaktywni zawodowo 60+

   – preferowane są osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy +10 pkt

   – osoby, które oświadczą, iż ze względu na zmiany w przepisach emerytalnych od 1 stycznia 2013 r., m.in.

   stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do osiągnięcia jednakowego poziomu 67 lat (wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych ustaw) brakuje im lat pracy do uzyskania świadczeń emerytalnych (weryfikacja: oświadczenie) +10 pkt.

   3) osoby o ograniczonej samodzielności 60+

   – osoby niepełnosprawne biologicznie, przewlekle chore lub z orzeczeniem o niepełnosprawności + 10 pkt.

   (weryfikacja: oświadczenie)

   – osoby samotne zamieszkujące w szczególności tereny miast+10 pkt. (jak wynika z diagnozy grupy docelowej, większa liczba os.samotnych znajduje się na terenach miejskich)

   4) osoby 60+ szczególnie samotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na obszarach wiejskich

   -osoby samotne . + 10 pkt. (weryfikacja: oświadczenie)

   -osoby zamieszkujące tereny wiejskie + 7 pkt. (weryfikacja: wgląd do dowodu osobistego, ewentualnie oświadczenie w przypadku nowych dowodów osobistych)

   -osoby dotknięte dyskryminacją wielokrotną (bezrobocie, niepełnosprawność, wiek, płeć) + 4 pkt. (weryfikacja: oświadczenie, zaświadczenie z MOPS/GOPS bądź równoważne).

    

    

    

   Okres realizacji:

   od 04.05.2016 r. do 31.12.2016 r.

    

   Biuro projektu:

   Fundacja Pro Anima

   ul. Jagienki 4, 15-480 Białystok

   Tel: 085 667-12-82

    

 • Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce
  • „Budujemy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”

    

   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

   realizowany w ramach:

   OSI PRIORYTETOWEJ IX: ROZWÓJ LOKALNY

   DZIAŁANIA 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

   PRIORYTET INWESTYCYJNY 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

   Cel główny projektu:

   Celem głównym jest podniesienie aktywności 15 (11K, 4M) mieszkańców Gminy Milejczyce zagrożonych ubóstwem

   lub wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu instrumentów aktywnej integracji w ramach Programu Aktywności Lokalnej do końca X 2018.

   Oferta projektu:

   1. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTU
    1. Stworzenie kontraktu socjalnego,
    2. Warsztaty z profilaktyki agresji i przemocy,
    3. Doradztwo psychologiczne − coaching indywidualny,
    4. Warsztaty ziołowe wzmacniające zaradność i samodzielność.
   2. AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK PROJEKTU Z OTOCZENIEM
    1. Trening kompetencji społecznych dla Rodzin,
    2. Festyn integracyjny “Zbudujmy kapitał społeczny Gminy Milejczyce”.
   3. AKTYWNA INTEGRACJA ZAWODOWA – DORADZTWO ZAWODOWE 
    1. Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe.
   4. AKTYWNA INTEGRACJA ZAWODOWA – SZKOLENIA ZAWODOWE 
    1. Szkolenia zawodowe dla wszystkich uczestników projektu:
     • robotnik gospodarczy z obsługą wózków jezdniowych (uprawnienia UDT),
     • prawo jazdy kat. B,
     • kurs pomoc kuchenna.
   5. STAŻE ZAWODOWE
    1. Staże zawodowe dla 6 uczestników projektu.

    

   Grupa docelowa:

   Grupę docelową stanowić będzie 15 mieszkańców województwa podlaskiego (Gmina Milejczyce),

    

   • zamieszkujących na terenie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach,
   • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem,
   • którzy nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej
   • oraz osób długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi,
   • wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo−wychowawczych.

    

   Grupę docelową stanowią osoby z dysfunkcjami i zachowaniami nie powodującymi chęci do podnoszenia kwalifikacji, z niską motywacją, brakiem wiary we własne siły.

    

   Rekrutacja:

    

   Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, z zastrzeżeniem, ze będzie skierowana wyłącznie

    

   do klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejczycach.

   Realizowana będzie w oparciu o zróżnicowane kanały informacyjno−promocyjne, zapewniające dotarcie do jak największej liczby osób,

   przy zachowaniu zasady równości szans i niedyskryminacji. Prowadzona będzie z największym natężeniem w I i II miesiącu realizacji projektu.

    

   Kryteria formalne:

   – zamieszkanie na terenie wiejskim województwa podlaskiego,

   – przynależność do grupy docelowej.

    

   Kryteria pierwszeństwa:

   – korzystanie z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) + 10 pkt,

   – osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego + 8 pkt,

   – osoby z wykształceniem do ISCED3 + 4 pkt,

   – kobiety + 2 pkt.

    

   Okres realizacji:

   Projekt realizowany w okresie 2018.01.01 – 2018.10.31

    

   Efekty projektu:

   Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których została podniesiona aktywność: 15 ,

   Liczba osób, którzy uczestniczyli w szkoleniu Robotnik gospodarczy: 4,

   Liczba osób, którzy uczestniczyli w Kursie prawa jazdy kat. B: 4,

   Liczba osób, którzy uczestniczyli w szkoleniu Kurs Pomoc kuchenna: 4.

    

   Biuro projektu:

   Gmina Milejczyce

   ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce

   tel. 85 657-90-70,

   e-mail: milejczyce@proanima.pl

   www.milejczyce.pl

    

   Wartość dofinansowania z UE: 140 914,45 zł

    

Przewiń do góry
Facebook
YouTube
Skip to content